مهمترین رسالت زائر دانشجو،اندیشه ورزی است
467
مسئول بعثه مقام معظم رهبری در کشور عراق 'فت: شما با دیگر زائران خیلی فرق دارید،دیگران هم باید بیاندیشند، ولی شما بیش از همه باید بیاندیشید زیرا مهمترین رسالت شما به عنوان قشر جوان و فرهیخته کشور است .