آغاز پنجمین بخش از پروژه سنگفرش و کاشیکاری ایوان های صحن حضرت عباس (ع)
99
سنگفرش صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) به پنجمین مرحله خود رسیده است و در این مرحله، مساحت میان دو درب امام موسی بن جعفر (ع) و درب امام حسن (ع) یعنی بخش غربی صحن مطهر سنگفرش می گردند.