نصب پنجره های جدید در ایوانهای صحن مطهر حضرت عباس(ع)
162
بخش تعمیرات مهندسی آستان مقدس عباسی، نصب پنجره های مشبک جدید با طراحی اسلامی را در ایوان های صحن شریف حضرت ابوالفضل العباس (ع) و جایگزینی آنها با پنجره های قدیمی را آغاز كردند.