اردوی فرهنگی پس از سفر دانشجویان زائر عتبات استان البرز در شهر مقدس قم برگزار گردید
611

 اردوی فرهنگی پس از سفر دانشجویان زائر عتبات استان البرز در شهر مقدس قم برگزار گردید.