حضور گسترده زائران برای بازدید از موزه "الکفیل" در ايام اربعین حسينی
511

موزه اشیای نفیس و نسخه های خطی"الکفیل" وابسته به آستان مقدس عباسی شاهد حضور شمار زیادی از زائران طی ایام اربعین بود.