شروع مجدد سنگفرش و کاشیکاری ایوانهای صحن مطهر حضرت ابوالفضل (ع)
486
جزء دوم از مرحله سنگفرش حرم مطهر عباسی که شامل سنگفرش ایوانهای حرم و مساحت بین سنگفرش و کاشی کربلایی (سنگ ازاره)، آغاز شد.