ارباب مهربانی‌ها سلام...
378

همیشه وقتی می خواهی شخص مهمی را ببینی، شور و اشتیاقی در درونت جوشش پیدا می‌کند و برای دیدارش لحظه شماری می کنی.