بازار نجف منتظر بهبود اقتصاد ایران+ تصاویر
997

بازار نجف این روزها دوران رکود خود را سپری و منتظر بهبود شرایط اقتصادی ایران است.