آشنایی با برنامه های نجف / بازدید کاروانهای دانشگاهی از قبرستان وادی السلام
317
یکی از برنامه های ویژه کاروانهای دانشگاهی در شهر نجف، بازدید از وادی السلام، بزرگترن قبرستان جهان است.