حضور همزمان پنج کاروان دانشگاهی در برنامه نجف شناسی
1083
در نوزدهمین روز از حضور کاروان های دانشگاهی در شهر نجف اشرف، پنج کاروان از استان های آذربایجان غربی، تهران و لرستان در برنامه نجف شناسی حضور یافتند.