مراسم غبارروبی گنبد و مناره های حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع)
608
کارکنان بخش مرمت و نگهداری حرم مطهر آستان عباسی به غبارروبی دوره ای گنبد و دو مناره حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع) همت گماشتند.