تاريخ و مشاهير عراق در موزه آثار باستاني شهر نجف اشرف/ تصاوير
695

شهر نجف اشرف قدمتي طولاني دارد كه تاريخچه آن به زمان حضرت (نوح) بازمي‌گردد.