انگشتر درّ نجف، انگشتري براي تمام مسلمين / تصاوير
311

درّ نجف، سنگي صاف و شفاف همانند شيشه است كه از خانواده سنگ‌هاي كوارتز مي باشد.