سراسر عراق، در شور و شادي برگزاري عيد فطر
106

مردم كشور عراق، عيد سعيد فطر را به‌ عنوان يكي از بزرگ‌ترين اعياد اسلامي خود جشن مي‌گيرند و با آداب ‌و رسوم خاصي به استقبال اين عيد مي‌روند.