محبت و عشق حقیقی به امام حسین(ع) همراه با معرفت است
442
مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عراق با تأکید بر توجه جدی مجامع علمی به ابعاد علمی و معرفتی قیام امام حسین(ع) اظهار کرد: منشأ محبت و عشق حقیقی، معرفت است.