قرائت دلنوشته بسیار جالب و مهم شیعه مقیم آمریکا در کاروان دانشجویی!
521

، یکی از اعضای کاروان دانشگاهی تهران ساکن آمریکاست و به تازگی توفیق شیعه شدن را پیدا کرده است.وی در جمع دانشگاهیان این کاروان و در محل استقرار دانشگاهیان در نجف اشرف،دلنوشته ای را قرائت کرد.