کرامتی دیگر از جناب حر...
1116

در هنگامیکه نبش قبر صورت گرفت در کمال حیرت و ناباوری دیدند که پیکر جناب حربا همان هیبت و کیفیتی که کشته شده است در قبر قرار گرفته و سر او نیز با دستمالی بسته شده است.