این سفر از عسل شیرین تر است
562
آقای دکترپناه پور یکی از زائرین هجدهمین دوره از عتبات دانشگاهیان است که به همراه همسرش به این سفر معنوی آمده است...