نجف ، مولایی دارد و مولا کمیلی...
640

شب جمعه برترین شب هاست و برای برترین شب ها ، برترین مولاها ، به کمیل دعایی تعلیم داده که کمیل هم به ما تعلیم دهد .