ادب؛ ریسمان نجات حر از دورخ
338

در نیم نگاهی به سبک زندگی و جریانات مرتبط با حضرت حر به سادگی می توان به ادب او به حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) پی برد. به اعتقاد بسیاری از بزرگان تنها سبب نجات او و عاقبت بخیری اش همین ادب او نسبت به سیده زنان عالم حضرت انسیه حوراست.