اولین گروه از زائران دانشگاهی دوره هجدهم که از فرودگاه نجف،خود را به حرم مطهرعلوی رساندند
409
زائران دانشگاهی استان های زنجان و تهران روز چهارشنبه از طریق فرودگاه نجف خود را به حرم مطهر علوی رساندند.