سلام آخر و وداع دانشجویان با کربلا!
656

صدها زائر دانشگاهی از سراسر ایران، برای آخرین بار مقابل بارگاه منور سیدالشهدا(ع) و برادر گرامی اش ابوالفضل العباس(ع) ایستادند و سلام آخر گفتند و با کربلا وداع کردند.