لحظه های دیدنی همایش پس از سفر عتبات دانشگاهیان خراسان رضوی
616

همایش پس از سفر عتبات دانشگاهیان استان خراسان رضوی 10آذرماه در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور پرشور زائرین برگزار شد.