لحظه های دیدنی همایش پس از سفر عتبات دانشگاهیان خراسان رضوی
88

همایش پس از سفر عتبات دانشگاهیان استان خراسان رضوی 10آذرماه در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور پرشور زائرین برگزار شد.