از اشک های آقای دوربینی تا پیش ثبت نام عتبات دانشگاهیان در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
411

پنجمین روز نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال، با حضور و استقبال بازدیدکنندگان از برنامه های ستاد همراه بود.