بازدید مشاور رئیس ستاد از نمایشگاه رسانه های دیجیتال
171

مشاور رئیس ستاد از غرفه ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال بازدید کرد.