سرپرست ستاد و مسئول اسکان کربلا از محل استقرار دانشجویان بازدید کرد
593

روز گذشته معصومی؛ سرپرست ستاد و مسئول اسکان کربلا همراه تنی چند از مسئولین قسمت های مختلف عملیات شرکت شمسا از هتل جابر؛ محل استقرار دانشگاهیان دیدار و با مدیر ایرانی و نماینده ستاد در عراق دیدار و گفتگو کردند.