تقدیر از دانشجویان همنام ائمه و معصومین در همایش احلی من العسل...
324
در همایش احلی من العسل،به ۴ نفر از دانشجویانی که نام آنها مزین به زینب، سکینه یا رقیه بود جهت تکریم اسامی ائمه و معصومین(ع)هدایایی تعلق گرفت.