به شوق دیدن حرم سر از پا نمی شناسند...
314

این روزها نجف اشرف میزبان جوانان دانشگاهی کشور است که از استان های مختلف وارد این شهر مقدس می شوند.