اینجا در و دیوار به سوگ حسین بن علی نشسته است!
395
تمام کائنات بر مصائب امام حسین(ع) اشک غم ریخته اند و از آیات قرآنی و احادیث اهل بیت (علیهم السلام) و روایت های تاریخی چنین استنباط می شود که گریه بر امام حسین (ع) فقط مختص آدمیان نبوده است.