همزمان با عید سعید غدیر کاروان های دانشگاهی وارد نجف می شوند
281
همزمان با ایام عید سعید غدیر ورود کاروان های دانشگاهی به نجف اشرف شدت گرفته است و روز گذشته ۵ کاروان از استان های مختلف وارد این شهر مقدس شدند.